Samen optrekken tegen armoede

Interview met wethouder Michiel Grauss

Rotterdam Dorst was in de persoon van Fred Kappinga op bezoek bij Michiel Grauss. Hij is wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg en druk bezig om de problematiek in kaart te brengen en aan te pakken. Het werd een mooi gesprek waaruit blijkt dat we veel overeenkomsten hebben en dat er kansen liggen om samen op te trekken.

Weten wat er speelt

Michiel Grauss is in zijn rol als wethouder verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Deltaplan Schulden dat het 1e kwartaal 2019 verschijnt, daarnaast wil hij een wetenschappelijk onderzoek laten doen naar het structureel kunnen oplossen van armoede.

Hij spreekt veel wijkteams, organisaties, vrijwilligers en mensen die in armoede leven om precies te weten wat er speelt en wat er allemaal al gebeurt. Daarnaast voert hij gesprekken met gedragswetenschappers om beter te snappen hoe je mensen kunt helpen én werkt hij intensief samen met zijn collega-wethouders die net zo gemotiveerd zijn als hij. Armoede werkt immers ook door in andere portefeuilles zoals onderwijs, wonen, taal en jeugd.

"We moeten de schaamte bespreekbaar maken.”

Verschillende rollen die elkaar aanvullen

Op de vraag van Fred wat de gemeente en Rotterdam Dorst verbindt antwoordt Michiel: “Dat we allebei nog meer impact willen hebben bij het verbeteren van de situatie van mensen die dat het hardst nodig hebben. Daarbij zie ik dat wij als gemeente een andere rol hebben dan organisaties zoals Rotterdam Dorst. En dat is goed want zo vullen we elkaar aan.
Als gemeente hebben we regelingen om de pijn te verzachten (zoals de individuele inkomenstoeslag en kwijtschelding afvalstoffenheffing) en om de participatie te bevorderen (zoals AOW- en jeugdtegoed). En hoewel wij heel dicht bij de burger willen staan, kunnen wij niet wat jullie doen. Jullie zitten in de ‘haarvaten’ van de samenleving. Bij jullie vinden de mensen de ruimte en de rust om zichzelf te zijn waardoor er vertrouwen ontstaat. Juist dit vertrouwen is de sleutel om alles wat wij doen nog meer impact te laten hebben.”

Fred: “Met Rotterdam Dorst willen we hulp, netwerk en een hoopvol perspectief bieden. Het is heel erg fijn om te merken dat bij de gemeente hetzelfde hart klopt. Er spreekt een mensbeeld uit dat iedereen in de stad van waarde is en jullie je inzetten om te zorgen voor gelijke kansen. Toch zouden onze vraagbaken het nog veel drukker moeten hebben als je weet dat Rotterdam Noord circa 60.000 mensen telt waarvan 1 op de 5 onder de armoedegrens leeft. Toch bereiken we lang niet iedereen. Wat kunnen we hieraan doen volgens jou?”

Michiel antwoordt: “Wat wij zien is dat schaamte een hele grote rol speelt. Mensen schamen zich om hulp te moeten vragen. Als ik mensen spreek die in armoede leven, zeggen ze allemaal dat het verschrikkelijk is om toe te moeten geven dat je niet voldoende geld hebt om voor je kinderen te zorgen. Terwijl wij als overheid juist veel eerder van geld- en schuldenproblemen op de hoogte willen zijn. Hoe eerder wij ervan weten, hoe beter wij kunnen proberen om langdurige armoede en hoge schulden te voorkomen. Wij zijn samen met gedragswetenschappers op zoek naar manieren hoe we mensen beter kunnen helpen. Dat begint met hen te laten voelen dat ze geen slechte ouders of mindere mensen zijn wanneer ze bij ons aankloppen. Ik vind het juist heel krachtig als je hulp durft te vragen.”

“Als we ons allemaal inzetten en naar elkaar omzien kunnen we structureel iets aan dit vraagstuk doen..”

Minder kinderen die opgroeien in armoede

Michiel vervolgt: “Het doet pijn dat in Rotterdam veel kinderen in armoede leven. In 2014 was dat 1 op de 4 en dat aantal is in de afgelopen jaren niet veel gedaald. Daarom zetten we er vol op in om dat aantal te verminderen. We hebben in het college gezegd dat we dit aantal in de komende 4 jaar verkleinen naar 1 op de 6 kinderen. Dat is heel ambitieus en een ingewikkelde opgave maar we hebben het bewust opgeschreven. Ook al weten we dat we dit als overheid niet alleen kunnen oplossen. Armoede heeft vaak oorzaken waar wij geen invloed op hebben. Daarom is het belangrijk dat alle Rotterdammers ten aanzien van dit vraagstuk weten dat ze nodig zijn. Van vaders, moeders, leraren, sociale organisaties, sportclubs, vrijwilligers tot de groenteboer. Bijna iedereen heeft ergens in de wijk arme buren wonen. Als we ons allemaal inzetten en naar elkaar omzien kunnen we structureel iets aan dit vraagstuk doen.”

De samenwerking versterken

Rotterdam Dorst is bezig met het inrichten van een digitaal kennisplatform. Op Freds vraag hoe we hierin meer met de gemeente kunnen optrekken zegt Michiel: “Door nog beter bekend te raken met de gemeentelijke regelingen en mogelijkheden. Op die manier kunnen de Rotterdam Dorst Vraagbaken de Rotterdammers die dat nodig hebben hierop wijzen en en helpen om bij onze gemeentelijke Vraagwijzers aan te kloppen. Op die manier dragen we gezamenlijk nog meer bij aan het versterken van de stad en kunnen we meer impact realiseren. En daar is het ons tenslotte om te doen!”